​CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN DO RELATED FINANCIAL SERVICES, LLC, MỘT THÀNH VIÊN CỦA FINRA (WWW.FINRA.ORG ) VÀ SIPC (WWW.SIPC.COM ) CUNG CẤP. CÁC BÀI TRÌNH BÀY CỦA EB-5 CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP CHO RELATED XÁC MINH THỎA ĐÁNG VỀ QUY CHẾ LÀ "NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CÔNG NHẬN" CỦA HỌ THEO LUẬT CHỨNG KHOÁN LIÊN BANG HOA KỲ. ĐỀ NGHỊ DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ CƠ HỘI PHÁT HÀNH GIÀNH RIÊNG CỦA MỘT HOẶC NHIỀU THỰC THỂ LIÊN KẾT VỚI RELATED. CÔNG BỐ NÀY KHÔNG CẤU THÀNH CHÀO BÁN HOẶC MỜI CHÀO MUA BẤT KỲ CHỨNG KHOÁN NÀO TRONG BẤT KỲ THẨM QUYỀN NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI NÀO MÀ VIỆC ĐỀ NGHỊ, CHÀO BÁN HAY MỜI CHÀO NHƯ VẬY ĐỐI VỚI HỌ LÀ BẤT HỢP PHÁP. SỰ THỰC HIỆN TRONG QUÁ KHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHỈ DẤU CHO CÁC KẾT QUẢ TRONG TƯƠNG LAI.

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN
Khi truy cập và sử dụng trang Web này ("Trang" này), quý vị phải tuân thủ với các điều khoản và điều kiện sau đây ("Các Điều Khoản và Điều Kiện") và tất cả các luật áp dụng. Bằng việc truy cập và duyệt Trang này, quý vị chấp nhận, không có giới hạn hay tiêu chuẩn, Các Điều Khoản và Điều Kiện có trong tài liệu này. Related Companies, L.P. ("Related") có thể sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang này phụ thuộc vào thỏa thuận ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Quý vị có thể xem phiên bản mới nhất của Các Điều Khoản và Điều Kiện bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang Web này. Xin lưu ý rằng các trang Web do bất kỳ bên liên kết, công ty con hoặc bộ phận nào của Related khởi chạy có thể được chi phối bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY
Việc sử dụng Trang này chỉ dành cho mục đích cá nhân của quý vị. TRCLP Related cho phép quý vị sao chép bất kỳ phần nào của Trang này, mà không phải là tài sản của bên thứ ba, với điều kiện là việc sử dụng đó sẽ chỉ do quý vị hoặc bất kỳ người nào trong tổ chức của quý vị thực hiện nhằm mục đích phi thương mại. Khi xem xét việc ủy quyền này, quý vị đồng ý rằng bất kỳ bản sao nào của thông tin thu được từ trang Web này sẽ giữ nguyên mọi bản quyền và thông báo độc quyền chứa trong đó và quý vị đồng ý rằng tất cả ảnh và minh họa, bao gồm đồ họa và biểu trưng, không được sử dụng riêng biệt mà không kèm theo văn bản như mô tả trong trang này. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với tài liệu trên trang này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, sao chép, phân phối, sửa đổi, phỏng theo và tái bản mà không có sự cho phép bằng văn bản của TRCLP Related đều bị nghiêm cấm.

3. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA RELATED
Bất kỳ và tất cả các thông tin cá nhân được đăng trên Trang này đều phải tuân thủ Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, quý vị có thể xem chính sách này bằng cách nhấp vào liên kết "Chính Sách về Quyền Riêng Tư" ở phần chân trang của trang Web này.

4. HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG
Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không sử dụng Trang này để: (a) Can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối Dịch Vụ, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của mạng kết nối đến Dịch Vụ, hoặc (b) Cố ý hoặc vô tình vi phạm bất kỳ luật, quy định hay pháp lệnh nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

5. CÁC LIÊN KẾT
Các liên kết chứa trong Trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Related không có quyền kiểm soát các trang Web đó, không đại diện cho các trang Web đó, không xác nhận các trang Web đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên hoặc sẵn có từ các trang Web đó.

6. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ
Quý vị sẽ không nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc lợi dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, việc sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Dịch Vụ.

7. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ
Related có quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần Dịch Vụ có hoặc không có thông báo. Quý vị đồng ý rằng TRCLP Related sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị về bất kỳ việc sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt Ddịch Vvụ nào.

8. CHẤM DỨT DỊCH VỤ
Related có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Trang của quý vị vì bất kỳ lý do nào. Bất kỳ sự chấm dứt nào theo quy định này có thể không cần thông báo trước và quý vị đồng ý rằng TRCLP Related không chịu trách nhiệm pháp lý với quý vị về việc chấm dứt đó.

9. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
(a) Trang này được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng." TRCLP Related từ chối tuyệt đối tất cả các loại bảo đảm, dù là rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bảo đảm ngầm định về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiến trình giao dịch hoặc tập quán thương mại và không xâm phạm; (b) Thông tin đăng tải tại Trang và trong các email được tạo ra từ Trang được cung cấp vào ngày đăng theo đó và TRCLP Related không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc bổ sung thông tin này để phản ánh bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào có thể sau này công ty được thông báo hoặc những thay đổi trong luật pháp mà có thể xảy ra sau này; (c) TRCLP Related không bảo đảm rằng (i) Trang hoặc Dịch Vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của quý vị, (ii) các Trang hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, bảo mật hoặc không có lỗi, (iii) các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các Trang hoặc Dịch Vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng thông tin hoặc các tài liệu mà quý vị có được thông qua Trang hoặc Dịch Vụ sẽ đáp ứng kỳ vọng của quý vị, hoặc (v) bất kỳ lỗi nào trong phần mềm sẽ được khắc phục; (d) Quý vị phải tự chịu rủi ro cho bất kỳ tài liệu tải về hoặc theo cách khác có được thông qua việc sử dụng trang hoặc dịch vụ, và quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính của quý vị hoặc sự tổn thất dữ liệu gây ra do việc tải về hoặc nhận bất kỳ tài liệu nào trong số đó; (e) Việc chúng tôi đăng tin về các căn hộ có sẵn không đảm bảo rằng một căn hộ sẽ có sẵn tại thời điểm người dùng yêu cầu thông tin, cũng không đảm bảo rằng giá sẽ không thay đổi. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng danh sách căn hộ có sẵn hoặc giá cả vẫn chính xác. Hơn nữa, việc yêu cầu thông tin về một căn hộ thông qua các trang hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác không có nghĩa là quý vị được xem là một người đăng ký mua một căn hộ.

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Related sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, phụ thuộc, do hậu quả hay để cảnh cáo, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tổn thất lợi nhuận hoặc dữ liệu, tổn thất hoặc thiệt hại tài sản, khiếu nại của bên thứ ba hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, cho dù phát sinh theo hợp đồng, do sơ suất hoặc hành động do sai lầm cá nhân, liên quan đến việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, trang hoặc các dịch vụ.

11. LUẬT PHÁP CHI PHỐI
Mọi tranh chấp phát sinh do việc quý vị truy cập hoặc sử dụng Trang hoặc Dịch Vụ sẽ bị chi phối bởi luật pháp New York mà không gây ảnh hưởng đến bất kỳ quy tắc nào về xung đột pháp luật, và sẽ phải chịu thẩm quyền chuyên thuộc của tòa án quận New York, TP.New York, Hoa Kỳ.

12. THƯƠNG HIỆU
Dưới đây là các thương hiệu của Related, các bên liên kết hoặc công ty con của Related: THE RELATED COMPANIES và thiết kế, CITYPLACE, RELATED URBAN DEVELOPMENT, ONE CENTRAL PARK, FIVE STAR LIVING, RELATED RENTALS và thiết kế, RELATEDSTYLE SERVICES, RELATED SIGNATURE SERVICES, EXPECT MORE AT HOME, RELATED HI-TECH HOME, HUDSON YARDS, MANHATTAN TOWER, THE RELATED GROUP và RELATED EB-5. Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo được sử dụng trên Trang này là các thương hiệu của Related và những bên khác. Không giấy phép hoặc quyền nào được cấp để sử dụng bất kỳ thương hiệu nào được bao gồm trên Trang này, dù là ngầm định hay cách khác, và việc sử dụng bất kỳ thương hiệu được bao gồm trên Trang này bị nghiêm cấm tuyệt đối trừ khi được phép bằng văn bản của chủ sở hữu thương hiệu.

13. THÔNG TIN LIÊN LẠC
Mọi thắc mắc liên quan đến Các Điều Khoản và Điều Kiện này cần được gửi đến: info@relatedusa.com.

14. THÔNG TIN CHUNG
Các Điều Khoản và Điều Kiện cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và Related và chi phối việc việc sử dụng trang và Dịch Vụ của quý vị. Việc Related không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện được cho là không hợp lệ bởi một tòa án có thẩm quyền, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án đó cần cố gắng cho phép thi hành ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản áp dụng, và các quy định khác của Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực thực thi. Quý vị đồng ý rằng, bất kể mọi quy chế hoặc luật trái ngược, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Trang hoặc Dịch Vụ hoặc Các Điều Khoản và Điều Kiện phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó phát sinh. Các đề mục chỉ nhằm tạo sự tiện lợi và không có hiệu lực pháp lý cũng như sẽ không có giá trị hợp đồng.​