​​​CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Tập đoàn Related, L.P., các phòng ban, bên liên kết và các công ty con (được gọi chung là "Related") đã thiết lập chính sách về quyền riêng tư để minh chứng cho cam kết chắc chắn của chúng tôi về việc đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng. Related nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ các thông tin cá nhân và tài chính mà quý vị có thể cung cấp cho Related thông qua trang web này hoặc các phương tiện khác. Khi quý vị truy cập các trang web của chúng tôi, hãy chọn để điền vào mẫu đơn cung cấp thông tin, hay có thể cung cấp cho Related các thông tin cá nhân của quý vị, như tên, địa chỉ, địa chỉ email, hoặc số điện thoại của quý vị, quý vị cho phép Related truy cập và sử dụng các thông tin được gửi đó căn cứ theo các điều khoản và điều kiện của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Dưới đây là mô tả các thực hành chung về việc thu thập và phát tán thông tin đối với các trang web của chúng tôi bao gồm các thực hành liên quan đến tài sản cụ thể của Related, cũng như của các bên liên kết, các công ty con và các bộ phận (gọi chung là “các trang Web của Related”).

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
Related thu thập thông tin cá nhân khi quý vị điền vào mẫu đơn trực tuyến và được gửi cho Related thông qua trang Web của Related, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn yêu cầu thông tin về Related hay bất kỳ tài sản nào của chúng tôi, hay yêu cầu ai đó ở Related liên lạc với quý vị. Trong mẫu đơn gửi chúng tôi, quý vị phải cung cấp thông tin liên lạc (như tên và địa chỉ email), và trong một số trường hợp khác có thể yêu cầu quý vị cung cấp thông tin tùy chọn khác (chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ nhà và những ưu tiên liên lạc).

SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN
"​Related sử dụng thông tin trong các đơn đệ trình để gửi cho quý vị thông tin về công ty, tài sản của chúng tôi, cũng như để liên lạc với quý vị khi cần thiết. Quý vị có thể chọn không nhận thư gửi qua đường bưu điện hoặc e-mail trong tương lai phù hợp với phần" Opt-Out " (Chọn Không Nhận) bên dưới.

Related có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên liên kết và công ty con của chúng tôi theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Nói cách khác, Related chỉ có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong các trường hợp sau đây:

  • Đại Diện. Related thuê các các công ty và cá nhân khác để thay mặt chúng tôi thực hiện nhiệm vụ (ví dụ: tạo và duy trì các trang Web của Related, gửi thư qua đường bưu điện và gửi e-mail, loại bỏ thông tin lặp đi lặp lại từ danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ marketing và cung cấp dịch vụ khách hàng) (gọi tắt là "Đại Diện"). Các Đại Diện của chúng tôi chỉ có quyền truy cập các thông tin cá nhân có thể nhận dạng để thực hiện nhiệm vụ của họ và cung cấp các dịch vụ cho Related, chứ không nhằm mục đích nào khác.
  • Chuyển Giao Kinh Doanh. Vì Related liên tục phát triển công việc kinh doanh của chúng tôi nên Related có thể bán hoặc mua tài sản. Trong các giao dịch như thế, thông tin khách hàng thường thuộc một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng. Vì vậy, nếu Related hay công ty con thuộc quyền kiểm soát của Related, bán phần lớn số tài sản của mình, hoặc được mua lại bởi một công ty khác thì thông tin khách hàng có thể là một trong số tài sản được chuyển nhượng và bạn đồng ý rằng bạn chấp nhận việc chuyển nhượng đó.
  • Bảo Vệ Related và Các Bên Khác. Related tiết lộ thông tin về tài khoản và các thông tin cá nhân khác khi việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật; thực thi hoặc áp dụng các Điều Khoản Sử Dụng hoặc các thoả thuận khác của chúng tôi; bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Related và những người dùng của chúng tôi; hoặc có liên quan đến yêu cầu pháp lý hay tiến trình tố tụng. Điều này bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và các tổ chức khác như một phần trong nỗ lực ngăn chặn gian lận và nhận dạng kẻ trộm của chúng tôi."
THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ NHỮNG THÔNG TIN PHI CÁ NHÂN
"Thông Tin Phi Cá Nhân" không bao gồm những thông tin nhận dạng cá nhân quý vị. Related có thể thu thập Thông Tin Phi Cá Nhân, chẳng hạn như dữ liệu về nhân khẩu học và dữ liệu hồ sơ, thông qua các trang Web của Related. Related có thể tổng hợp các Thông Tin Phi Cá Nhân và chia sẻ với các công ty liên kết của chúng tôi và các bên thứ ba khác.

BẢO MẬT
Related sử dụng các biện pháp bảo mật hữu hình, logic, và theo thủ tục để bảo vệ các thông tin mà quý vị cung cấp cho Related. Tuy nhiên, mặc dù Related sử dụng các bước hành động hợp lý về thương mại để bảo vệ các thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho Related tránh khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, nhưng quý vị cũng chấp nhận rằng không có quá trình truyền dữ liệu trên Internet nào có thể được đảm bảo an toàn tránh khỏi việc truy cập bởi những người tiếp nhận thông tin chưa được xác định.

ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ LƯU TRỮ
Quý vị có quyền yêu cầu truy cập và sửa đổi tất cả các dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp cho Related, hoặc xóa tên của mình khỏi danh sách liên lạc của Related bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi.

CHỌN KHÔNG NHẬN
Để chọn không nhận các thư gửi qua đường bưu điện hoặc e-mail trong tương lai liên quan đến chủ đề được nói đến ở trên, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ info@relatedusa.com, hoặc viết thư gửi qua đường bưu điện cho Related Companies, Attn: Related EB-5, 60 Columbus Circle, 20th Floor, New York, NY 10023. Xin vui lòng ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ hiện tại và địa chỉ trước đây của quý vị nếu quý vị đã ở tại địa chỉ hiện tại của mình trong khoảng thời gian ít hơn sáu tháng và địa chỉ email của quý vị. Related sẽ xử lý yêu cầu chọn không nhận thư của quý vị, nhưng chúng tôi có thể mất đến hai tuần để xử lý yêu cầu của quý vị thông qua các hệ thống của chúng tôi và quý vị vẫn có thể nhận được thông tin từ Related trong khoảng thời gian đó. Để đăng ký lại, quý vị có thể quay lại trang Web có liên quan và gửi lại đơn yêu cầu.

ĐỊA CHỈ IP
Related sử dụng địa chỉ giao thức Internet (Internet protocol, IP) của quý vị để hỗ trợ chẩn đoán các vấn đề thông qua máy chủ của chúng tôi, cũng như để quản lý các trang Web của Related. Địa chỉ IP của quý vị được dùng để giúp nhận dạng quý vị và để thu thập các thông tin về nhân khẩu học ở phạm vi rộng. Related có thể sử dụng địa chỉ IP của quý vị để giúp bảo vệ chính doanh nghiệp của chúng tôi và các đối tác tránh khỏi hành vi gian lận. Nhằm các mục đích quản trị hệ thống, Related cũng ghi chép các địa chỉ IP của máy chủ và lập danh mục về các mô hình lưu lượng truy cập thông qua các trang Web của Related. Tuy nhiên, Related không liên kết những thông tin này với thông tin cá nhân của người dùng.

COOKIES
Cookie là các đoạn dữ liệu được chỉ định bởi máy chủ Web mà chỉ nhận diện trình duyệt trên máy tính của quý vị. Các trang Web thường sử dụng các cookie tạm thời được gọi là cookie "phiên" để đảm bảo quý vị được nhận ra khi di chuyển từ trang này sang trang khác trong một trang web và bất kỳ thông tin nào mà quý vị đã nhập đều được ghi nhớ. Ví dụ, nếu một trang web thương mại điện tử không sử dụng các cookie phiên thì các mặt hàng được lưu trong giỏ hàng sẽ biến mất vào thời điểm quý vị kiểm tra. Các trang Web cũng sử dụng các cookie được gọi là các cookie "ổn định" để cho phép một Trang web có thể ghi nhớ quý vị ở các lần truy cập sau đó, tăng tốc hoặc nâng cao trải nghiệm của quý vị về các dịch vụ hoặc chức năng được cung cấp. Related có thể thiết lập và truy cập các cookie ổn định và cookie phiên trên máy tính của quý vị. Quý vị có thể lựa chọn chấp nhận hoặc vô hiệu hóa cookie bất cứ lúc nào thông qua trình duyệt Web của quý vị. Hãy truy cập phần "Help" (Trợ Giúp) trên thanh công cụ của quý vị để biết thêm thông tin. Việc quý vị quyết định chấp nhận hoặc từ chối cookie của Related sẽ không ảnh hưởng đến khả năng truy cập của quý vị vào trang Web của Related, tuy nhiên, trang web có thể không hoạt động như dự kiến nếu cookie bị từ chối. Các cookie trên các trang web của chúng tôi không được liên kết với bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào.

CÁC LIÊN KẾT
Trang Web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba vận hành hoặc sở hữu. Xin lưu ý rằng khi quý vị nhấp chuột vào một trong các liên kết này, quý vị đang điều hướng đến một trang web khác. Related khuyến khích quý vị đọc các thông báo về quyền riêng tư của các trang web liên kết này vì các chính sách riêng tư của họ có thể khác với của chúng tôi. Related không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về các thực hành riêng tư hoặc nội dung của các trang web bên thứ ba này, và quý vị tự chịu rủi ro khi sử dụng các trang web đó.

SỬA ĐỔI VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI
Related có thể tùy ý chỉnh sửa Chính Sách về Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm, vì vậy quý vị có thể cần kiểm tra trên web mỗi lần quý vị gửi thông tin cá nhân thông qua một trang Web của Related.

GIỚI HẠN VỀ ĐỘ TUỔI
Related không có ý định thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới mười tám (18) tuổi. Nếu quý vị dưới mười tám tuổi, hãy hỏi ý kiến cha mẹ của quý vị về việc sử dụng các trang Web của Related. Vui lòng không gửi bất kỳ thông tin hoặc chi tiết cá nhân nào nếu quý vị dưới mười tám tuổi.

CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CALIFORNIA
Bộ Luật Dân Sự California, Mục 1798.83 cho phép những khách hàng của Related là cư dân California yêu cầu một số thông tin về việc công bố thông tin cá nhân cho bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp. Để đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi email tới địa chỉ CaliforniaPrivacy@related.com. Xin lưu ý rằng Related chỉ bắt buộc phải trả lời một yêu cầu đối với mỗi khách hàng mỗi năm, và Related không bắt buộc phải trả lời các yêu cầu được thực hiện bằng phương thức khác không phải thông qua địa chỉ email này.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, các thực hành của bất kỳ trang Web nào của Related hay thông tin quý vị đã gửi tới các trang Web của Related, quý vị có thể liên lạc với Related tại địa chỉ info@relatedusa.com.​